wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób [48K; 32M] powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo) z terenu województwa podkarpackiego (WP) poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej do 31.05.2023r.

O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kierunek praca”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość Projektu: 1 980 018,12 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 771 595,16 zł

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób [48K; 32M] powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, biernych zawodowo) z terenu województwa podkarpackiego (WP) poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej do 31.05.2023r.

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 – 31.05.2023

Kto może być uczestnikiem projektu?

Projekt skierowany jest do 80 osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego), które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż 1 projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS i należących co najmniej do jednej z następujących grup:

a)         osoby bezrobotne lub bierne zawodowo należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.

 • os. w wieku 50+
 • os. długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • os. z niepełnosprawnościami
 • os. o niskich kwalifikacjach (osoby posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie)

b)         bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do grupy osób znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (jednak nie więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie).

Do udziału w Projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Co oferujemy w ramach projektu?

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe;
 • Grupowe poradnictwo zawodowe;
 • Szkolenia zawodowe;
 • Staż zawodowy;
 • Wsparcie pośrednika pracy;
 • Wsparcie mentora.

Co zapewniamy Uczestnikom?

 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Sale dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Materiały biurowe i szkoleniowe;
 • Wyżywienie i serwis kawowy;
 • Ubezpieczenie NNW .

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !